Kệ tivi Cột Nho Con Sóc 2m6 Hàng Vip

21,000,000.00 

Kệ Tivi cột Nho con Sóc Hàng Vip 2m6 Sâu 55 Cao 87cm

Sẽ Để Được Tivi  65 Icnh

Khung Tranh 4cm

Ván;1.8cm

Khung Cánh;4cm

Ván:2,8cm

Ván Hồi:1,2cm